Verzending € 3,10 brievenbus / € 4,15 pakket

VERZENDEN:

Na ontvangst van je betaling verzenden wij je bestelling zo spoedig mogelijk, met een maximum van 3 werkdagen. Heb je haast, bel ons gerust even. De factuur en folders en proefjes worden met iedere bestelling automatisch meegezonden.

Voor de verzending van orders tot 245,00 EUR bruto vragen wij een bijdrage van 4,15 EUR per bestelling (verzending per pakket-post met PostNL). Bij bestellingen van meer dan 245,00 EUR bruto verzenden wij franko huis.
Heb je vragen over de levering, neem dan s.v.p. even contact met ons op. Wij zijn flexibel en zijn je graag van dienst.

 

VERZENDEN:

Na ontvangst van uw bestelformulier verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk, met een maximum van 5 werkdagen. Wij streven echter naar verzending binnen enkele dagen. Een factuur wordt bij uw producten ingesloten.
Indien u een spoed-bestelling wilt plaatsen, kunt u dit op het bestelformulier aangeven zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
Folders en proefjes worden met iedere bestelling automatisch meegezonden.
Voor de verzending van orders tot 245,00 EUR bruto vragen wij een bijdrage van 4,15 EUR per bestelling (excl. BTW). Bij bestellingen van meer dan 245,00 EUR bruto verzenden wij franko huis.
Heeft u vragen over de levering neemt u dan s.v.p. even contact met ons op. Wij zijn flexibel en zijn u graag van dienst.

BETALEN:

Je kunt bij ons op deze manieren betalen:

A. op rekening

B. via iDEAL of Bancontact (België)

C. via creditcard

D. via Paypal

 

RETOURNEREN:

Je hebt het recht om een product zonder opgaaf van reden te retourneren, binnen 30 dagen ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Je betaalt zelf de verzendkosten. Voor het retourneren graag een mailtje naar info [at] solutions-cosmeceuticals.nl. Wij storten het aankoopbedrag binnen 7 dagen terug op je rekening. Indien het product beschadigd aangekomen is of indien het een fabricagefout betreft, vergoeden wij ook de verzendkosten van het retourneren.

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN HEALTHY NATURAL PRODUCTS, GEVESTIGD TE VLEUTEN:

Artikel 1: Leveringsvoorwaarden.

 1. Voor alle transacties die betrekking hebben op levering en verkoop van alle producten bedingt Healthy Natural Products, hierna te noemen HNP, de hieronder beschreven condities.
 2. Veranderingen moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Door de koper gehanteerde algemene voorwaarden worden door HNP niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Eigendomsvoorbehoud. 

 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.
 2. Dit eigendomsvoorbehoud geldt terzake van vorderingen tot betaling van alle door HNP aan de afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten, tevens bij vorderingen wegens het tekortschieten van afnemer in het nakomen van deze overeenkomsten.

HNP is bevoegd om, indien de afnemer met de betaling te laat is, of als er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat hij niet zal betalen, de geleverde producten die overeenkomstig het bovenstaande haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Dergelijke terugnames gelden als een ontbinding van de met de afnemer gesloten overeenkomst(en).

Het is de afnemer verboden de geleverde producten anders dan op een in het kader van haar normale bedrijfsvoering gebruikelijke wijze te vervreemden of op welke wijze dan ook aan derden te verpanden of op andere wijze zekerheid te bieden. De afnemer is tegenover HNP eveneens verplicht op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vordering die hij na doorlevering van de in eerste instantie door HNP geleverde producten op derden heeft of zal verkrijgen.

Artikel 3: Doorverkoopverbod.

Het is de afnemer verboden om de door HNP geleverde goederen anders dan detail- en aan eindverbruikers door te verkopen of af te leveren. HNP heeft het recht om bij overtreding van dit verbod afnemer van verdere levering uit te sluiten, reeds geboekte orders te annuleren en reeds geleverde goederen terug te halen.

Artikel 4: Verzending.

HNP is bevoegd om bij orders voor de levering van goederen met een totale waarde excl. b.t.w. van minder dan het in haar prijslijst aan te geven bedrag, alsook indien door afnemer een speciale wijze van verzending wordt gewenst, de kosten van verpakkingsmaterialen en verzendkosten aan de afnemer te berekenen. Alle gekochte goederen worden verzonden en reizen voor risico van de afnemer.

Artikel 5: Betalingskortingen.

De betalingstermijn is 30 dagen netto, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij te late betaling is 1% rente per maand verschuldigd over het factuurbedrag met inbegrip van b.t.w. en te rekenen vanaf de datum van het verstrijken van die termijn. Alle vorderingen van verkoper op de afnemer zijn bij niet tijdige betaling direct opeisbaar. Alle incassokosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, waaronder ook die, verbonden aan een eventuele faillissementsaanvraag, komen ten laste van de koper. Indien de incasso door de verkoper wordt opgedragen aan een derde zullen de incassokosten minimaal 15% van de hoofdsom en de vertragingsrente bedragen.

Artikel 6: Reclamemateriaal.

Het eventueel door HNP aan de afnemer ter beschikking gestelde reclamemateriaal blijft eigendom van HNP.

Artikel 7: Aanbiedingen.

 1. Aanbiedingen van HNP zijn vrijblijvend en HNP is bevoegd deze aanbiedingen binnen vijf dagen na ontvangst van een op de aanbieding volgende opdracht te herroepen, tenzij in de aanbieding nadrukkelijk anders vermeld is of de aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat. Orders zijn geldig na schriftelijke bevestiging door HNP.
 2. Onderlinge afspraken met verkopers van HNP gemaakt, binden HNP pas indien en zover deze afspraken schriftelijk door haar worden bevestigd.

Artikel 8: Reclames/Product- of leveringsklachten.

 1. Op straffe van verval van haar recht tot reclameren dienen eventuele reclames verband houdende met zichtbare onvolkomenheden in de producten en/of manco’s in de te leveren hoeveelheid door de afnemer, direct na aflevering aan HNP te worden gemeld; alle overige reclames dienen HNP binnen twee weken nadat de afnemer eventuele onvolkomenheden bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht.
 2. Reclames na verloop van een periode van zes maanden na aflevering van de producten gemeld, hoeven door HNP niet meer geaccepteerd te worden. De producten ten aanzien waarvan wordt gereclameerd, dienen door de afnemer zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek van HNP voor nader onderzoek door HNP of door een door HNP aan te wijzen derde ter beschikking te worden gesteld. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven geen recht tot reclame over de gehele geleverde partij.
 3. Elk recht tot reclameren vervalt indien de afnemer niet of niet ten volle aan deze verplichtingen voldoet. Indien de reclame gegrond wordt bevonden, kan HNP de artikelen naar keus omruilen of voor het daarvoor gefactureerde bedrag crediteren. Niet gerealiseerde winsten door wederverkopers i.v.m. retourname van goederen worden niet vergoed.
 4. De afnemer kan geen recht doen gelden op creditering voor in natura verleende kortingen.

Artikel 9: Leveringstermijn.

 1. De in de offerte en/of orderbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen, ook niet als deze termijnen door de afnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 2. Bij niet tijdige aflevering dient de koper HNP schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan HNP een redelijke termijn van tenminste 14 werkdagen dient te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Indien HNP in verzuim is heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. HNP zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, door koper dan wel derden te lijden. Koper vrijwaart HNP terzake voor aanspraken door derden.
 4. Leveringstermijnen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend , automatisch verlengd met de periode gedurende welke:
  1. er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de levering tijdelijk verhinderende omstandigheid;
  2. de afnemer in een of meer verplichtingen jegens HNP uit welke hoofde dan ook, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet, tekort schiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten;
  3. de afnemer HNP niet in staat stelt tot uitvoering van het met haar overeengekomene over te gaan;
  4. de afnemer naar het oordeel van HNP een te hoog uitstaand saldo heeft bij HNP.

Artikel 10: Productaansprakelijkheid.

HNP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een hoger bedrag dan de waarde van het door haar geleverde product voor eventuele schade ontstaan door de toepassing van dat product.

Artikel 11: Geschil.

Op elke overeenkomst tussen HNP en koper is Nederlands recht van toepassing.  De verkoper kan het geschil voorleggen aan de rechter die bevoegd is ter plaatse van de vestiging van de verkoper zelf of van de koper. Door het verstrekken van een order verklaart de besteller met deze verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk akkoord te gaan.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen
De waardering van solutions-cosmeceuticals.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 44 reviews.